Viết

để nhớ,

Để chia sẻ cho mọi người và chính mình.